Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Gelukkig jezelf

Algemeen

Gelukkig jezelf is een eenmanszaak en verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Gelukkig jezelf stelt de belangen van de cliënt centraal in therapeutische of coachingsessies.

Een cliënt bij Gelukkig jezelf is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het therapeutisch of coaching traject. Ook is Gelukkig jezelf niet verantwoordelijk voor de handelingen of beslissingen die je neemt naar aanleiding van therapie bij Gelukkig jezelf.

Gelukkig jezelf behoudt zich het recht om cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven. Gelukkig jezelf behandelt geen cliënten die onder invloed zijn van alcoholische dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering middelen op recept van een arts). Indien een cliënt bij aanvang van een sessie onder invloed blijkt te zijn, vervalt de sessie en worden de kosten in rekening gebracht.

Na afloop van een sessie wordt een cliënt in de gelegenheid gesteld om aan te geven hoe de cliënt zich voelt. Gelukkig jezelf aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, zonder overleg andere therapieën is aangegaan of belangrijke informatie, bijvoorbeeld medische, heeft verzwegen of achtergehouden.

Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ter beschikking gesteld materiaal dient alleen door de cliënt gebruikt te worden en mag onder geen beding gedupliceerd of verspreid worden onder derden.

Klachten

Ben je als cliënt onverhoopt niet tevreden? Gelukkig jezelf stelt het op prijs om eerst samen naar een oplossing te kijken.

In geval van een geschil kunnen cliënten dit kenbaar maken door contact op te nemen met Gelukkig jezelf middels het contactformulier. De cliënt krijgt binnen 24 uur een reactie en informatie wat er verder met de klacht zal gebeuren.

Komen we er samen niet uit? Dan ben je vrij om contact op te nemen met de VBAG, de beroepsvereniging waar Gelukkig jezelf bij aangesloten is. Dit kan door middel van het sturen van een e-mail naar secretariaat@vbag.nl

Dossiervorming en geheimhouding

Gelukkig jezelf registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 15 jaar bewaard, waarna zij vernietigd worden. Op verzoek kan dit dossier ingekeken worden of vernietigd worden.

De cliënt sluit samen met de therapeut een behandelingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. De behandelingsovereenkomst dient door de cliënt te worden ondertekend en voorzien zijn van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan de cliënt een kopie van deze overeenkomst overhandigd.

Tenzij de cliënt schriftelijk bezwaar indient, is Gelukkig jezelf vrij om te overleggen met de arts, therapeut of andere behandelaar van de cliënt.

Afspraken

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt of diens vertegenwoordiger. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.

Gelukkig jezelf is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Indien de cliënt later dan 15 minuten na aanvangsdatum van een sessie verschijnt, vervalt de sessie.

Betaling

Na iedere sessie ontvangt de cliënt een factuur van de afgenomen diensten. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen worden voldaan per bank. Indien betaling na herinnering uitblijft, zal het overgedragen worden aan een incassobureau.

De meest actuele tarieven van Gelukkig jezelf zijn vermeld op https://gelukkigjezelf.nl/tarieven/.

 

De cliënt gaat akkoord met deze voorwaarden door een behandelingsovereenkomst te tekenen. In de behandelingsovereenkomst wordt de cliënt gewezen op deze algemene voorwaarden.

Zevenaar, januari 2019
Ingeschreven bij de KvK te Arnhem: 73657271

 

Gelukkig jezelf is aangesloten bij: